Xavier Baeten vraagt meer aandacht voor een weinig sexy loononderdeel

10 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Xavier Baeten vraagt meer aandacht voor een weinig sexy loononderdeel

Een verzekering gewaarborgd inkomen? Toegegeven, je trekt er als werkgever misschien minder de spontane aandacht mee als met een blinkende salariswagen. Xavier Baeten, expert Beloning en Duurzaamheid aan de Vlerick Business School, vindt dat niet terecht en hij heeft onderzoek om ons te overtuigen.

Tekst Gert Verlinden

Op het event HRDesign van HRmagazine presenteerde Xavier Baeten de resultaten van een enquête bij ruim duizend respondenten over de verzekering gewaarborgd inkomen. Vlerick en AG Insurance gingen na

  • hoe werknemers het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten;
  • hoe ze de bijbehorende financiële implicaties inschatten;
  • in welke mate een verzekering gewaarborgd inkomen een essentieel onderdeel van het verloningspakket is?

Achttien procent van de werknemers geniet een verzekering gewaarborgd inkomen. Bij de respondenten ligt dat met 38% beduidend hoger. Opvallend: bij de uitvoerende bedienden weet één op de vijf niet of ze een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangen. Over een hospitalisatieverzekering wisten ze dat over het algemeen erg goed. Werk aan de winkel op het vlak van communicatie. Nog een weetje: slechts één op de drie organisaties biedt alle drie deze extralegale voordelen aan.

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen

Liefst zes op de tien werknemers achten de kans reëel dat zij ooit in hun loopbaan een periode arbeidsongeschikt zullen zijn.

In de steekproef was 68% van de vrouwen in het verleden al een keer minstens een maand afwezig.

Wat zijn de financiële gevolgen? 61% meent te moeten inboeten op zijn huidige levensstandaard in een dergelijke situatie en één op de drie zegt zelfs in financiële problemen te komen. Er ligt dus druk op werknemers. Bovendien volgt de fiscale aanslag op het vervangingsinkomen in het daaropvolgende jaar.

Let op voor de kloof

Ben je in België twee tot twaalf maanden arbeidsongeschikt, dan ontvang je 60% van je salaris van de sociale zekerheid. Weliswaar gelimiteerd tot het jaarlijkse inkomensplafond van zo’n 44.000 euro. Daar zit een gemiddelde kennismedewerker al gauw boven. In realiteit valt deze groep betere verdieners terug op gemiddeld 41% van zijn jaarinkomen. De waarschuwing van Xavier Baeten: “Let op voor de kloof tussen nettosalaris en uitkering!”

Hij stelt zich tevens de vraag of het aan de overheid dan wel aan de werkgever is om werknemers correct te informeren over de hoogte van het vervangingsinkomen.

Opvallend: hoe hoger het salaris, hoe groter de overschatting van het vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. De overschatting is zelfs algemeen aanwezig bij alle respondenten. Van de werknemers die naast de sociale zekerheid ook genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen, meent één op de drie dat ze geen eurocent verliezen. Conclusie: er is overschatting en onwetendheid.

Risicogroepen

Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband bestaat tussen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid en de parameters leeftijd en geslacht. Respondenten met een rianter salaris achten het financiële risico klein (ze voelen zich relatief veiliger), net zoals diegenen met een verzekering gewaarborgd inkomen. Alleenstaanden en mensen met personen ten laste schatten de risico’s op hun beurt relatief veel hoger in.

Appreciatie

Negen op de tien werknemers appreciëren de aanwezigheid van een verzekering gewaarborgd inkomen in het voordelenpakket. Dat is het geval in alle functiecategorieën en, merkwaardig, in alle leeftijdsgroepen. Oudere werknemers waarderen een aanvullend pensioen wel sterker. Ruim de helft van de respondenten ziet het als de plicht van de werkgever om de verzekering gewaarborgd inkomen aan te bieden.

Is er een correlatie tussen de aanwezigheid van “zorgende” extralegale voordelen en het gevoel van een medewerker dat de werkgever oprecht met hem begaan is? Volgens prof. Baeten bestaat er een statistisch significant verband. Tip: het is belangrijk de drie voordelen aan te bieden (aanvullend pensioenplan, een hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen), anders vinden de onderzoekers het verband niet meer.

Doe het zelf

Vlerick en AG Insurance legden de respondenten ook de opportuniteit voor om zelf keuzes te maken in het verloningspakket met een ter beschikking gesteld fictief budget. Een kleine minderheid kiest cash voor een gedeelte van het budget. De overgrote meerderheid verdeelt het budget over extra pensioen, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.

Zorgende werkgeverschap loont, mits ...

Het is volgens Xavier Baeten een strategische keuze om zich als een zorgende werkgever te positioneren. Het is de uitdaging medewerkers te sensibiliseren over uitgestelde inkomens ten opzichte van de wedde op het einde van de maand.

Een hedendaagse beloningsmix verdeelt optimaal tussen geldelijke en niet-financiële elementen zoals flexibel werken, vakantiedagen en leermogelijkheden.

Een zorgende werkgever wordt ook als dusdanig gepercipieerd als hij zorgt voor drie 'C’s':

  • Communicatie over het volledige verloningspakket is cruciaal: medewerkers voelen zich sterker gevaloriseerd in hun organisatie naarmate de werkgever meer en duidelijk er over communiceert.
  • Customizeren: de medewerkers hebben de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in de allocatie van het ter beschikking gestelde budget.
  • Care: de werkgever zet in op voordelen die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterken.