Prioritaire soft skills volgens afgestudeerden en bedrijven

11 januari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Prioritaire soft skills volgens afgestudeerden en bedrijven

Hoe schatten pas afgestudeerden hun softskills in? En wat denken werkgevers? Beide groepen zien alvast een kloof op het vlak van omgaan met stress, een goede balans behouden tussen leven en werk, stresstolerantie en probleemoplossend denken.

VIVES University College bevroeg in opdracht van het Europees Erasmus+ project Compete 375 ex-studenten en 261 werkgevers uit zes Europese landen over hun visie op soft skills. VIVES nam 20 verschillende soft skills op in de enquête en berekende voor beide groepen de soft skills gap, de kloof tussen wat verwacht wordt op vlak van soft skills (score op belang) en de gepercipieerde beschikbaarheid (score op de mate van aanwezigheid).

In de volgende fase van COMPETE wordt een educatief game ontwikkeld dat zal inzetten op de ontwikkeling van soft skills in het hoger onderwijs.

Voor (ex-)studenten betekent een soft skill gap dat ze de soft skill belangrijker achten dan hoe ze hun eigen competentie evalueren.

Voor de werkgevers gaat het om de kloof die ze zien tussen enerzijds het belang dat ze hechten aan een soft skill en anderzijds hoe ze de vaardigheid van afgestudeerde jongeren inschatten. De werkgevers ervaren duidelijk een grotere kloof dan de (ex)-studenten.

Stresstolerantie

Zowel (ex-)studenten als werkgevers rapporteren een soft skills gap voor stresstolerantie. Studenten zien dit als de grootste gap, gevolgd door work/life balance. Werkgevers plaatsen stresstolerantie op de tweede plaats, terwijl ze probleem-oplossend denken als de grootste gap beschouwen.

In het algemeen evalueren de (ex-)studenten hun soft skills positief, net als de werkgevers. Beide groepen hebben het meeste vertrouwen in

  • digitale communicatie,
  • teamwerk en
  • culturele adaptabiliteit.

Werkgevers evalueren de afgestudeerden positiever op het vlak van alle digitale skills, terwijl de studenten zichzelf op het vlak van digitale inhoudscreatie net minder vaardig zien. De studenten hebben dan weer meer vertrouwen in hun leiderschapsvaardigheden, terwijl slechts 30% van de werkgevers daar in zekere mate mee akkoord gaat.

Opmerkelijk is dat zowel werkgevers als (ex-)studenten dezelfde drie soft-skills kiezen om in het spel te ontwikkelen:

  • teamwerk,
  • probleem-oplossend denken en
  • communicatie.

(Ex-) studenten kiezen vaker voor creativiteit en stresstolerantie, terwijl werkgevers emotionele intelligentie en leervaardigheden vaker in het spel wilden betrekken. Beide groepen vinden digitale vaardigheden dan weer het minst interessant om in het spel op te nemen.

Op basis van deze resultaten werd beslist door de projectpartners om een spel te ontwikkelen dat zal inzetten op stresstolerantie, probleem-oplossend denken en communicatie. Daarnaast zal het spel ook aandacht schenken aan emotionele intelligentie, creativiteit en teamwork.

Meer https://competeproject.eu/outputs/intellectual-output-1-research-on-soft-skills-for-employability/