Regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

26 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag

De Vlaamse Regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Ze willen mensen die werken gezond houden, de rol van VDAB versterken en vooral mensen aantrekken die nu niet aan de arbeidsmarkt deelnemen.

In de periode 2023-2028 piekt het aantal mensen dat op pensioen gaat. Vlaanderen telt vandaag 2.875.000 werkenden en er is een werkzaamheidsgraad van 75,2%. Toch is dat in Europees perspectief de middelmaat. De Vlaamse Regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 extra mensen aan de slag krijgen.

Zij zullen de komende jaren samenwerken op vlak van:

 • doelgroepenbeleid;
 • het wegwerken van financiële drempels voor mensen die aan de slag gaan en zijn;
 • het verruimen van de interregionale mobiliteit en economische migratie;
 • kinderopvang;
 • sociale economie;
 • levenslang leren met onder andere kwalitatief werkplekleren en digitalisering als rode draad;
 • mensen met een migratie-achtergrond.

Jaarlijks 11.000 werkenden extra nodig

Om 120.000 extra mensen aan de slag te krijgen, zijn er op jaarbasis 24.000 extra werkenden nodig. Daarbovenop komt er een jaarlijkse vervangingsvraag van 13.000 mensen die op pensioen gaan. Er is wel een verwachte groei van 26.000 extra jobs per jaar. Dat betekent concreet dat er deze legislatuur, bovenop de verwachte groei, 11.000 extra werkenden per jaar nodig zijn.

Vier prioritaire groepen

Heel wat mensen participeren niet aan de arbeidsmarkt en zijn ook niet werkzoekend. Die groep is groter dan de groep werkzoekenden. In 2020 wordt daarom prioritair gekeken naar deze vier groepen:

 • jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben. Vlaanderen telt naar schatting 56.000 jongeren die niet in opleiding zitten of aan het werk zijn. Vaak zijn ze ook niet gekend bij VDAB;
 • leefloners;
 • mensen met een RIZIV-uitkering;
 • herintreders, zij die de arbeidsmarkt tijdelijk hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

Om hen te laten participeren is er naast de maatregelen en acties van de Vlaamse Regering en de sociale partners een doorgedreven samenwerking nodig met onder meer het RIZIV, het Agentschap Inburgering & Integratie, Onderwijs en de lokale besturen.

Ook drempels worden in kaart gebracht, zoals toegankelijke en betaalbare kinderopvang en mobiliteit, financiële drempels, vooral voor lage inkomens en het al dan niet beschikken over een diploma.

Wie werkt, moet kunnen blijven werken

De Vlaamse Regering wil ook mensen die al aan de slag zijn, aan de slag houden. Samen met sociale partners, opleidings- en onderwijsverstrekkers wil ze we werk maken van een echte leercultuur.

Rol VDAB versterken

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding krijgt de rol om ook vrij ingeschreven werkzoekenden actiever te begeleiden en te ondersteunen. Door hen sneller en intensiever in te schatten, worden ze vlotter naar een job begeleid.

Jaarlijkse opvolging

De sociale partners en de Vlaamse Regering engageren zich tot slot tot een structureel overleg. Er zijn tegelijk afspraken gemaakt over een jaarlijkse opvolgings- en monitoringrapport waarbij werkzaamheidsgraad, aantal werkenden, werkloosheid en kwaliteit van de tewerkstelling in kaart worden gebracht, ook uitgesplitst naar groepen die vandaag al minder structureel participeren op de arbeidsmarkt. Het gaat dan over kortgeschoolden, 55+’ers, werkzoekenden met migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking.