Actieplan en lerend netwerk e-leren voor een succesvolle uitrol van de digitale leercultuur

26 oktober 2020
Actieplan en lerend netwerk e-leren voor een succesvolle uitrol van de digitale leercultuur

De coronacrisis zette het belang van e-leren in de verf. Sommige opleidingsverstrekkers waren ook pre corona al vertrouwd met e-leren, maar voor andere is het volledig nieuw.

Een enquête van het Departement Werk en Sociale Economie bij opleidingsverstrekkers toont aan dat meer dan 8 op de 10 omwille van corona een deel van hun aanbod omschakelden naar online leren. Dit verliep evenwel niet vlekkeloos.

Zo waren er vaak praktische problemen of juridische belemmeringen. Om deze evolutie te versnellen en het online aanbod bij opleidingsverstrekkers te verruimen werkt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een actieplan uit. Daarnaast wordt er een lerend netwerk e-leren opgezet om opleidingsverstrekkers te stimuleren om digitale leermethodes en -materiaal uit te wisselen en grote investeringen te delen.

Bevraging bij opleidingsverstrekkers

Om het beleid inzake e-leren verder vorm te geven, wilde het Departement Werk en Sociale Economie een zicht krijgen op de ervaringen en noden van opleidingsverstrekkers op dat vlak. E-leren omvat enerzijds online leren, wat staat voor afstandsleren dat volledig of bijna volledig online verloopt, en anderzijds blended leren, een combinatie van een face-to-face aanbod met een online component. In de loop van juni en juli 2020 werd een bevraging georganiseerd bij de opleidingsverstrekkers die geregistreerd staan in de Opleidingsdatabank voor Vlaamse Opleidingsincentives. De bevraging focuste op de ervaringen en noden voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis, en op de toekomstplannen.

Uit de enquête bij opleidingsverstrekkers blijkt dat meer dan 8 op de 10 tijdens de coronacrisis het opleidingsaanbod (deels) omschakelde naar e-leren of een nieuw aanbod aan e-leren ontwikkelde. Voor de crisis was slechts 1 op de 7 opleidingen een online opleiding, ondertussen maken online opleidingen ruim de helft van het totaalaanbod uit. De meeste opleidingsverstrekkers hebben duidelijke plannen om e-leren ook in de toekomst uit te breiden of voor het eerst in te voeren. Vooral het ‘blended’ aanbod of hybride leren wordt als een waardevol alternatief gezien voor 100% klassikaal les.

De opleidingsverstrekkers geven in de bevraging aan dat ze nood hebben aan ondersteuning om het aanbod aan e-leren in de toekomst uit te breiden. Financiële ondersteuning is noodzakelijk om het e-leren volop te in te voeren, proeftuinen op te zetten of bepaalde doelgroepen te stimuleren. Maar ook technische, didactische en juridische ondersteuning worden als drijfveren genoemd om voluit voor een online of gecombineerd opleidingsaanbod te kunnen gaan. Zo is er nood aan uitwisseling van kennis over tools en platformen, en aan uitwisseling en bijscholing van educatieve technologieën en online methodieken.

Actieplan e-leren

2021 moet het jaar van de opleiding worden en de start van de ‘learning twenties’. Daarom maakt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werk van een actieplan om e-leren een boost te geven. Dat actieplan wil opleidingsverstrekkers ondersteunen en begeleiden in een succesvolle omschakeling naar e-leren. Ten eerste worden juridische drempels weggewerkt. Ten tweede komt er een centraal informatiepunt voor opleidingsverstrekkers. En ten derde zullen opleidingsverstrekkers via ESF-projecten kunnen beroep doen op begeleiding in hun transitieproject van een opleiding naar e-leren. Tot slot zal worden onderzocht hoe lerenden met een digitale achterstand maximaal kunnen worden ondersteund zodat e-leren voor niemand een drempel hoeft te zijn.

Lerend netwerk e-leren

Met het pilootproject lerend netwerk e-leren, opgezet door het Vlaams agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen, wordt ook de noodzaak beantwoord om kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast zal financiering worden gedeeld en leermateriaal worden hergebruikt. Elf opleidingsaanbieders zetten een bestaande of nieuwe opleiding om naar e-content.

Tijdens de ontwerp -en productontwikkelingssessies gaat de nodige aandacht naar intensiteit en interactiviteit, twee belangrijke principes uit het onderzoek ‘E-leren in Vlaanderen’ (2019) van Idea Consult. Het herwerkte traject dient dan als proeftuin om de opleidingsverstrekker warm te maken voor e-leren en de ruimere mogelijkheden op dat vlak te ontdekken en vorm te geven. Bovendien dient het pilootproject ook als incentive om toekomstige opleidingen verder te digitaliseren. De gegunde opleidingstrajecten zetten in op zelfstandig ondernemerschap, ondernemerscompetenties en nieuwe evoluties als digitalisering en circulaire economie.

Wil je meer lezen over het onderzoek dat gevoerd werd bij de opleidingsverstrekkers? Surf dan verder naar het artikel op de website van het kenniscentrum ODIN.