Geert Walschap, Hr-directeur Umicore Geert Walschap, Hr-directeur Umicore
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Wouter van Vaerenbergh

Van trouw naar trots dankzij leiderschap

1 juni 2020
We spelen het duurzaamheidsverhaal met succes uit in onze employer brand
Het beursgenoteerde Umicore transformeerde de afgelopen jaren tot een wereldleider in materiaaltechnologie. Hr-directeur Geert Walschap werkt in die innovatieve context aan leiderschap, talent en een modern loonbeleid. “Ons verhaal van duurzaamheid en zingeving werkt als een magneet op medewerkers en nieuwkomers.” 

Het beursgenoteerde Umicore transformeerde de afgelopen jaren tot een wereldleider in materiaaltechnologie. Hr-directeur Geert Walschap werkt in die innovatieve context aan leiderschap, talent en een modern loonbeleid. “Ons verhaal van duurzaamheid en zingeving werkt als een magneet op medewerkers en nieuwkomers.”

Umicore is een wereldspeler in materialen voor clean mobility en recyclage van edelmetalen en katalysatoren. Het technologiebedrijf speelt daarmee in op drie maatschappelijke trends: de elektrificatie van het wagenpark, de strengere emissienormen en de schaarste aan grondstoffen. Die activiteiten vertalen zich in de hr-visie. Die inspireert, verbindt, geeft richting, maakt medewerkers trots en creëert zingeving.

Hoe gaat hr om met de huidige gezondheidscrisis?
Geert Walschap:
“We investeerden veel in interne communicatie: een specifieke infopagina op intranet voor alle medewerkers, concrete tips voor leidinggevenden over verbinden met je team, richtlijnen over telewerk, persoonlijke beschermingsmiddelen en een veilige en hygiënische werkomgeving. Daarnaast verdelen we mondmaskers voor alle personeelsleden. Medewerkers appreciëren dat hun leidinggevenden toezien op de fysieke afstand en waar nodig corrigeren. Zo houden we de aandacht scherp. We herbekijken de afspraken over telewerk, dat zeker een blijver is. Uit deze crisis groeit een sterker bewustzijn over de context waarin we werken.”

Umicore heeft hoogtechnologische fabrieken. Hoe houdt de menselijke factor zich er staande? 
Geert Walschap:
“Dat doen we op drie terreinen. Eén: we zijn een partner en denken mee met de businessunits. We zijn nieuwsgierig, betrokken en spelen in op hun reële behoeften. Twee: onze basisdienstverlening zoals payroll en administratie verloopt efficiënt en correct. Dat hoort zo. Drie: we zijn constant bezig met de hamvraag: wat motiveert medewerkers? Wat zijn drivers voor engagement? Leiderschap speelt een cruciale rol. We ontwikkelden samen met de business een uniek leiderschapsmodel als houvast (zie kader).

Umicore telt briljante technische medewerkers in de rangen. Hun expertise bracht hen soms op een leidinggevende functie. Daarom is het geen verrassing dat leidinggevenden nood hebben aan een concrete invulling van dat leiderschapsmodel. Ze leren de concepten via opleidingen in de praktijk gebruiken. Umicore biedt hen een kompas aan hoe ze het beste in medewerkers naar boven halen. Ze doorlopen een traject van vijftien maanden met verschillende modules. We zorgen tussentijds voor begeleiding via de hr-coaches op het terrein en plannen intervisies. Leuk neveneffect: die creëren verbinding en kruisbestuiving over de verschillende teams heen.”

Wat is het effect op de medewerker? 
Geert Walschap: “Medewerkers zijn niet alleen louter trouw aan Umicore, ze zijn ontzettend fier op ons verhaal. De duurzaamheidsgedachte zit hier in ieders DNA. Ze weten zich te identificeren met onze purposeen met de transitie die we de afgelopen jaren doormaakten. Het personeelsverloop ligt ontzettend laag. In België kennen we ongeveer twee procent vrijwillige vertrekkers per jaar. 

In economisch uitdagende tijden durven we het bovendien aan om te investeren in een grootschalig project om de loon- en arbeidsvoorwaarden van arbeiders en bedienden te harmoniseren, vereenvoudigen en moderniseren. Dat gebeurt in overleg met de vakbonden. Van oudsher bestaan er verschillen in het loonbeleid tussen de sites in Hoboken, Olen en Brussel, en tussen arbeiders en bedienden. De oorzaak ligt bij het historische sociale overleg op lokale siteniveau. 

Vanaf 2021 werken we deze verschillen gestaag weg. Het nieuwe loonbeleid steunt in de toekomst op drie pijlers: en aantrekkelijke basisverloning, afgestemd op de Belgische arbeidsmarkt als referentiekader, een variabel loonelement (reward for performance) en de introductie van een cafetariaplan, afgestemd op de behoeften en de levensfase van de medewerker. Hij kan brutoloon ruilen voor andere voordelen. Sinds een paar jaar bieden we al leasefietsen aan. Dat is een gigantisch succes, zeker in de filegevoelige regio van onze site in Hoboken.”

En de vakbonden zitten mee aan tafel?
Geert Walschap: “De relatie met de syndicale partners is goed en volwassen. Er heerst vertrouwen. Dat heeft te maken met de dagelijkse aanwezigheid en toegankelijkheid van hr in de lokale sites. En met de ervaring langs vakbondszijde. Wij werken correct en transparant. Zo dikken we elke dag dat vertrouwen aan.” 

Hoe sterk staat Umicore de komende jaren in de competitie om schaars talent?
Geert Walschap: “We ontwikkelden een wervende employer brand en zijn prominent aanwezig op jobbeurzen om met kandidaten in contact te treden. Er is een intense samenwerking met scholen en universiteiten. Hr organiseert, maar we mobiliseren medewerkers uit de fabriek om op een authentieke manier ons verhaal naar buiten te brengen. 

De inspanningen op het vlak van employer branding werpen hun vruchten af. Ieder jaar kijk ik reikhalzend uit naar de resultaten van de Randstad Employer Brand Award. De uitdaging blijft om als b2b-speler onze bekendheid als werkgever te vergroten.

Een belangrijke differentiator in de strijd om talent blijven de aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Bij hun werkgeverskeuze kennen nieuwe medewerkers nog altijd veel gewicht toe aan dat element. Op de tweede plaats spelen we het duurzaamheidsverhaal met succes uit. Kandidaten die veel belang hechten aan corporate social responsability - en dat is een groeiende groep - kiezen snel voor ons. Tot slot werken medewerkers graag voor Umicore omdat het een Belgisch bedrijf is, met hoofdzetel in Brussel. 

In welke mate is interne personeelsmobiliteit een oplossing voor de in te vullen vacatures?
Geert Walschap:
“Het voordeel van de omvangrijke businessunits binnen deze organisatie zijn de potentiële verschuivingen van medewerkers tussen die bedrijfseenheden. Zeker op het niveau van de kaderleden zie je de mobiliteit over de regionale sites heen. 

We organiseren tweejaarlijks een talent review: waar sta je in je loopbaan, wat zijn je ambities, hoe kan Umicore je daarbij helpen? In een dialoog zoeken we antwoorden en oplossingen op die vragen. Zo ontstaat ook internationale personeelsmobiliteit.” 

Ontstaat bij een laag personeelsverloop niet het risico op een gebrek aan vernieuwing en medewerkers die in een gouden kooi zitten? 

Geert Walschap: “We houden medewerkers scherp door voldoende te investeren in opleiding. Zo houden we hen ook inzetbaar op lange termijn. Samen met de vakbonden denken we na over de invulling van cao 104 (een werkgelegenheidsplan om het aantal werknemers van minstens 45 jaar te behouden of te verhogen). Umicore biedt samen met een externe partner loopbaanbegeleiding aan. Met de uitkomst van een loopbaanbegeleidingstraject vullen we soms een reële behoefte aan talent in. En voor medewerkers die het moeilijk krijgen, proberen we een aangepaste functie te vinden.

Vorig jaar telde Umicore gemiddeld meer dan vijf dagen opleiding per werknemer. Daar hoort ook training on the job bij. Medewerkers maken daarnaast gebruik van educatief verlof om persoonlijke competenties te ontwikkelen, los van hun job. 

Ik wil de keerzijde van het lage personeelsverloop nuanceren. Umicore wierf de afgelopen drie jaar zo’n negenhonderd mensen aan in België. De demografische samenstelling van onze werknemerspopulatie kleurt bovendien relatief grijs. De komende tien jaar bereikt maar liefst bijna 25 procent van de medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Conclusie: er is zeker en vast voldoende plaats voor vernieuwing en frisse ideeën van collega’s.”

In hoeverre is er plaats voor diversiteit bij de nieuwkomers?
Geert Walschap:
“Onze site in Hoboken is een mooi voorbeeld. De groep nieuwkomers is een afspiegeling van de omgeving waarin we operationeel actief zijn. We kijken bij rekrutering naar basiswaarden, los van etniciteit of nationaliteit. Waarden zorgen voor consistentie en draagvlak. Al geef ik toe dat het inspanning vergt. 

Onder impuls van de sitedirecteur in Hoboken hebben we na de migratiegolf vluchtelingen aangesproken en een aantal van hen aangeworven. Zo spelen we onze sociale rol als bedrijf. De identiteit die we naar buiten brengen, is authentiek.

In het management groeit het evenwicht gestaag tussen mannen en vrouwen. De volgende uitdaging is om ook meer collega’s uit Azië in dit organisatiesegment binnen te loodsen naast de grote groep Europeanen. We definiëren daarvoor interne objectieven. De finale doelstelling is evenwel een sterke diversity of thought.   

Leidt diversiteit zo tot een innovatieve cultuur?
Geert Walschap:
“Dat klopt. Diversiteit leidt tot creativiteit en nieuwe inzichten. Bij Umicore leeft een cultuur van openheid voor ideeën, op alle niveaus, ook bij onze arbeiders. Zij doen bijvoorbeeld zelf voorstellen tot een verbetering van hun werkpost. We beseffen het onvoldoende: cultuur is niet tastbaar, maar ongelofelijk waardevol.”

DE HR-CIJFERS VAN UMICORE

  • 3.247 medewerkers in België. 10.725 wereldwijd.
  • 50 hr-medewerkers in België.
  • 3 hr-expertisecenters: Employee Relations, Talent, Compensation & Benefits & Payroll.
  • 3 site hr-teams: 1 manager met een team van hr-coaches in elke site.
  • In 2020 behaalde Umicore voor de vijftiende keer op rij het Top Employer-certificaat.