HR-Manager

Jobinhoud

De Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie staat in voor het definiëren en implementeren van een afgestemd personeelsbeleid, inclusief inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen binnen de FOD Financiën, in lijn met het globale beleid van de Federale Overheid, en in nauw overleg en samenwerking met het lijnmanagement.
Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking van de dienst op met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Als manager is de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen vooropgesteld in het strategisch plan van de organisatie en toegekend aan de Stafdienst Personeel en Organisatie evenals voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.
Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (politieke) beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de FOD Financiën.

Profiel

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je :

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (Op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over minimum 5 jaar professionele ervaring te beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account). Onder nuttige professionele ervaring wordt een ervaring verstaan in één of meerdere van de volgende domeinen:
  • het beheer van Business Process Re-engineering (BPR) in human resources;
  • het definiëren en implementeren van een HR-proces zoals personeelsplannen, rekrutering, promoties, opleidingen, carrièrebegeleiding, arbeidsvoorwaarden, enz.;
  • organisatieontwikkeling (realiseren van een nieuwe organisatiestructuur, de aanstelling van het personeel, enz.);
  • het realiseren van een geïnformatiseerd HR-systeem;
  • het definiëren en realiseren van een beleid voor het beheer van competenties;
  • het definiëren van een remuneratiebeleid;
  • het beheer van relaties met de sociale partners (organiseren van syndicale raadplegingen, syndicaal overleg en syndicale onderhandelingen over alle aspecten van het HR-beheer).

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • een goed inzicht hebben in de problematiek eigen aan het HR beheer van een grote organisatie met gedecentraliseerde entiteiten;
 • een goed inzicht hebben in de principes van het administratief, geldelijk en syndicaal statuut van de Federale Overheid aangepast aan de FOD Financiën ;
 • een goed inzicht hebben in het politieke besluitvormingsproces;
 • een goed inzicht hebben in de reglementaire, sociale en politieke context van het personeel en de organisatie binnen de Federale Overheid;
 • een goede kennis hebben van en inzicht hebben in de ontwikkelingen inzake HR-managementtechnieken en veranderingsbeheer.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Aanbod

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd : 161.453,14 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Solliciteer via Selor t.e.m. 28/06/2022