Directeur Stafdienst Personeel en Organisatie (m/v/x)

Doel van de job

De Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie staat in voor het definiëren en implementeren van een afgestemd personeelsbeleid, inclusief inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen binnen de FOD Financiën, in lijn met het globale beleid van de Federale Overheid, en in nauw overleg en samenwerking met het lijnmanagement. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking van de dienst op met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Als manager is de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen vooropgesteld in het strategisch plan van de organisatie en toegekend aan de Stafdienst Personeel en Organisatie evenals voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.

Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (politieke) beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de FOD Financiën.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en het beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de diensten van de Stafdienst Personeel en Organisatie, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de beleidscel van de Minister van Financiën;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie, met de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen ;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie met de Algemene Administraties, de andere Stafdiensten en de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën, door de coördinatie van de activiteiten van hun respectievelijke Business partners P&O, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen;
 • Verzekert de omkadering van de managers inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen;
 • Ondersteunt en werkt nauw samen met de cel 'Beheerscontrole' en de 'ICT-business partner' in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën;

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • Maakt deel uit van Beheerscomité van PersoPoint en draagt bij aan het vaststellen, het realiseren en het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen van PersoPoint, aan wie de uitvoering van een deel van de operationele taken met betrekking tot sommige HR-processen voor rekening van de FOD Financiën werd toevertrouwd;
 • Werkt samen met de FOD BOSA, inzake selecties en opleidingen van personeelsleden van de FOD Financiën;
 • Werkt actief mee aan de creatie, de evaluatie en de opvolging van een beleid dat gekoppeld is aan de praktijk en de HR-processen binnen de federale administratie, met name door zijn rol binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Werkt meer in het algemeen samen met de FOD BOSA, Medex, Empreva,…;
 • Werkt samen met de andere betrokken FOD's/POD's voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere actoren inzake P&O-beleid binnen de overheid (federaal en andere bestuursniveaus), overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën ten overstaan van de syndicale partners, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt, in voorkomend geval, de FOD Financiën op vlak van HR-beleid bij andere netwerken en nationale en internationale organisaties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van het strategisch plan met het oog op de realisatie van het beleid en de beleidsprioriteiten van de Minister van Financiën;
 • Verzekeren van de operationalisering van het P&O-deel in het strategisch plan binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie op basis van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'eigen' operationeel plan;
 • Actief deelnemen aan de voorbereiding, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'algemene Personeel en Organisatie beleid van de Federale Overheid' binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:
  Bepalen en voeren van een modern personeelsbeleid met name inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen, in functie van de behoeften van de verschillende entiteiten en stafdiensten (evenals de ontwikkeling van de initiatieven en instrumenten die daartoe noodzakelijk zijn), onder andere inzake:Personeelsplanning, werving en selectie;
  Opleiding en persoonlijke ontwikkeling (met name het globaal ontwikkelingsplan en loopbaanbegeleiding) ;
  Competentie- en loopbaanbeheer en kennismanagement;
  Verloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden;
  Mobiliteit.
  Verzekeren van een adequaat beheer van de personeelsdossiers, in partnerschap met PersoPoint;
  Bepalen van een afgestemd beleid voor de FOD Financiën inzake diversiteit en welzijn op het werk en de ondersteuning en opvolging van de toepassing ervan verzekeren;
  Verzekeren van open, constructief en dynamisch sociaal overleg;
  Verzekeren van de administratieve, logistieke, juridische en persoonlijke ondersteuning (inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen) van de leidinggevenden in hun rol als manager.
 • Coördineren van activiteiten van de Business partners P&O van de verschillende lijn- en andere stafdiensten volgens de doelstellingen eigen aan deze diensten en in lijn met het globale P&O-beleid van de FOD Financiën;
 • Organiseren en aansturen - als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties - van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) op het niveau van de Stafdienst Personeel en Organisatie en het organiseren, evalueren en voorkomend bijsturen van de vereiste interacties tussen deze dienst en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen: De dienst Operationele Coördinatie en Communicatie is verantwoordelijk voor:Begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
  De communicatie-initiatieven eigen aan de Stafdienst Personeel en Organisatie met in acht name van het communicatiekader en -strategie van de FOD Financiën.
 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Stuwen van de noodzakelijke veranderingstrajecten specifiek op vlak van personeelsmaterie en de organisatiematerie met betrekking tot de HR-processen (in nauwe samenwerking en afstemming met de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de betreffende dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)) van de diverse projecten van de FOD Financiën;
 • Aansturen van de eigen medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap en de actieve deelname aan de stuurgroepen van de specifieke projecten van de Stafdienst Personeel en Organisatie.

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “PersoPoint 2.0” teneinde de optimalisatiedoelstellingen, vastgelegd in het administratief beheer van de HR-processen van de FOD Financiën, te bereiken, in samenwerking met de FOD BOSA en de andere leden van het Beheerscomité van PersoPoint;
 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “Finances Ways of Working 2.0” (hybride werken als gevolg van de pandemie covid19) binnen de FOD Financiën, in samenwerking met Stafdienst Begroting en Beheerscontrole en de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

Wil je meer weten? Klik hier!