Administrateur-generaal van de Fiscaliteit (m/v/x)

Doel van de job

Als manager is de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Als lid van het Directiecomité is hij verantwoordelijk voor het realiseren van het vooropgestelde strategische beleid en het behalen van de doelstellingen van de FOD Financiën.
De Administrateur-generaal van de Fiscaliteit verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, waarbij het beleid en de doelstellingen op FOD-niveau en de nationale en internationale afspraken en verplichtingen, met betrekking tot de domeinen waarvoor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bevoegd is, als te respecteren uitgangspunten gelden.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde (strategische en operationele) doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de administraties en diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Beleidscellen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning, de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal Dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren ervan;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties binnen de FOD Financiën en in het bijzonder met de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • Werkt samen met de andere FOD’s/POD’s en met andere overheidsadministraties voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere binnen- of buitenlandse overheidsdiensten en –instellingen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën in haar betrekkingen met experten en partners, beroepsorganisaties (vertegenwoordigers van de economische beroepen) en de overige stakeholders (zoals onder meer particulieren,  zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, … ) overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Als lid van het Directiecomité bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën en van het Directiecomité;
 • Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het bestuursplan van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit wat betreft zijn bevoegdheid;
 • Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de dienst inzake inkomensbelastingen en BTW (met uitzondering bij uitvoer en invoer) effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:Bijstaan van particulieren (loontrekkenden, gepensioneerden, genieters van een vervangingsinkomen, enz.) in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen;
  Bijstaan van KMO’s, eenmansbedrijven en zelfstandigen in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen;
  Bijstaan van grote bedrijven in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen.
 • Organiseren en aansturen – als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de coördinatiediensten op het niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en het organiseren, evalueren en eventueel bijsturen van de vereiste interactie tussen deze diensten en de lijndiensten (Particulieren, KMO en Grote Ondernemingen) met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:
  ‘Operationele Expertise en Ondersteuning’, verantwoordelijk voor:De coördinatie en het bewaken van de coherentie van de toepassing van de overheidsbeslissingen, wetten en reglementen binnen de verschillende uitvoerende entiteiten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;
  Het bepalen van de wijze waarop de coherentie van de interacties tussen de diverse doelgroepen zal bewaakt en behouden worden en dit zowel op het vlak van de dienstverlening als de controle, rekening houdend met de gecoördineerde en op het beleid afgestemde doelgroepenstrategie van de FOD Financiën;
  Het voeren van een gericht risicobeheer in functie van de specifieke opdrachten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in aansluiting op het integraal risicobeleid van de FOD Financiën.

  ‘Operationele Coördinatie en Communicatie’, verantwoordelijk voor:Begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
  De communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit met in acht name van het communicatiekader en –strategie van de FOD Financiën.
 • Ondersteunen en nauw samenwerken – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de Cel Beheerscontrole en de ICT-Business partner in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in lijn met het beleid van de FOD Financiën;
 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Aanmoedigen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen, binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;
 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid inzake de dienstverlening;
 • Samenwerken met de externe relaties buiten de FOD Financiën bij de uitvoering van de kerntaken;
 • Organiseren en aansturen van het structureel overleg met alle relevante stakeholders (zoals onder meer experten en partners, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de economische beroepen, particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, … ) evenals het opstellen van een gedragscode.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Hans D’HONDT
  Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën
  Tel.: 02/576.69.21
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Solliciteren via deze link.