Peter Beeusaert

SD Worx

senior hr consultant

Telenet

hr business partner

Peter Beeusaert werd hr business partner bij Telenet. Daarvoor werkte hij als senior hr consultant bij SD Worx.